Sist oppdatert 12.04.2021

Vet du hvor dine persondata lagres og er det innenfor GDPR og norsk lov ?
Lagring av data i ulike skytjenester har mange fordeler, men kan også by på utfordringer spesielt når det kommer til lagring og behandling av personopplysninger. Hvor blir disse opplysningene lagret og hvem har egentlig tilgang til dem ?
Inprog AS tar personvern på alvor og lagrer alle data i Norge, les mer om lagring av personopplysninger


Inprog AS er databehandler for de persondata våre kunder samler inn i bransjeløsninger levert av oss, mens våre kunder som brukere av løsningene er behandlingsansvarlige. Dette avklares gjennom en databehandleravtale mellom Inprog AS og kunden som bl.a. regulerer taushetsplikt, datasikkerhet, konsekvensanalyse, avvikshåndtering samt retningslinjer for registrering og sletting av personopplysninger.

Løsningene våre utvikles etter prinsippet om innebygget personvern hvilket betyr at behandlingsansvarlig selv kan registrere, lese, endre eller slette personopplysninger i sin løsning -samt styre individuell tilgang til dette blandt sine ansatte/brukere.

Hvilke personopplysninger som samles inn er regulert gjennom databehandlervtalen samt brukeravtalen for aktuell tjeneste.

Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er personopplysningsloven §8 f


Inprog AS som programvareleverandør behandler noen persondata på kontaktpersoner  hos våre kunder hvilket er nødvendig for avtaleinngåelse samt levering og oppfølging av tjenester knyttet til denne avtale.

Persondata som samles inn i denne forbindelse er hovedsakelig kontaktpersonens navn, telefon nummer og epost adresse -men det kan også omhandle andre persondata som personen selv uoppfordret sender oss via f.eks. kontaktskjema eller epost.

Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er personopplysningsloven §8 a, b og f


Våre nettsider -herunder tjenester -setter noen informasjonskapsler (cookies).

Det dreier seg utelukkende om cookies som er nødvendig for å levere en så sikker, brukervennlig og feilfri tjeneste som mulig. Se Cookie Policy for mer informasjon.

Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er personopplysningsloven §8 f


Mer om personvern samt Cookie Policy er tilgjengelig her
Tjenesteavtale, databehandleravtale, brukeravtaler og liste over underleverandører som kan behandle persondata på våre vegne er tilgjengelige her

Ved ytterligere spørsmål om personvern, send en epost til post@inprog.no


§ 8. Vilkår for å behandle personopplysninger

Personopplysninger (jf. § 2 nr. 1) kan bare behandles dersom den registrerte har samtykket, eller det er fastsatt i lov at det er adgang til slik behandling, eller behandlingen er nødvendig for

a) å oppfylle en avtale med den registrerte, eller for å utføre gjøremål etter den registrertes ønske før en slik avtale inngås,
b) at den behandlingsansvarlige skal kunne oppfylle en rettslig forpliktelse,
c) å vareta den registrertes vitale interesser,
d) å utføre en oppgave av allmenn interesse,
e) å utøve offentlig myndighet, eller
f) at den behandlingsansvarlige eller tredjepersoner som opplysningene utleveres til kan vareta en berettiget interesse, og hensynet til den registrertes personvern ikke overstiger denne interessen.